-
اخبار ويژه

افتخارات

دکتر احمد اسماعيل زاده

h-index (web of science): 38

h-index (scopus): 42

 • استاد گروه تغذيه جامعه دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسي دانشگاه علوم پزشکي تهران
  • visiting fellow- دانشگاه هاروارد، بوستون، آمريکا، 1384 تا 1385
   • جزو درصد دانشمندان برتر دنيا بر اساس گزارش esi
   • پژوهشگر برگزيده کشور در پانزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور، 1393
   • اخذ گرانت پهاي متعدد از صندوق حمايت از پژوهشگران رياست جمهوري
   • محقق برگزيده کشور در دوازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور، 1390
   • عضو هيئت تحريريه (editorial board) مجله the journal of nutrition (مجله رسمي انجمن تغذيه آمريکا) از سال 2007 تا 2011
   • عضو هيئت تحريريه مجله british journal of nutrition (مجله رسمي انجمن تغذيه بريتانيا) از سال 2010 تا 2014
   • عضو هيئت تحريريه مجله journal of nutritional science (مجله رسمي انجمن تغذيه بريتانيا) از سال 2012 تا 2014

دکتر ليلا آزادبخت

h-index:38

مهمترين جوايز و افتخارات:

برگزيده به عنوان دانشمندان 1% برتر علوم پزشکي در سطح جهان بر اساس گزارش بر مبناي نظام رتبه بندي esiاز فوريه 2014 که در سايت وزارت بهداشت قيد شده است

http://www.hbi.ir/nsite/fullstory/news/?id=2540

 • برگزيده جايزه زنان در علم در اولين دوره اعطاي جايزه ي زنان در علم در سال 1396
  • برگزيده جايزه کشوري مرحوم علامه طباطبايي بنياد ملي نخبگان کشور به عنوان استاد و محقق برگزيده کشور در آبان 1394
   • احراز رتبه اول محققين گروه علوم بهداشتي مديريت و تغذيه در پانزدهمين جشنواره علوم پزشکي رازي، 1388
   • برگزيده در جشنواره علوم پزشکي رازي در سال 1393 به عنوان رييس مرکز تحقيقات امنيت غذايي به عنوان مرکز تحقيقات برگزيده
   • پژوهشگر برتر وزارت بهداشت در چهاردهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور در هفته پژوهش در سال 1392
   • برگزيده در جشنواره علوم پزشکي رازي در سال 1392 به عنوان رييس مرکز تحقيقات امنيت غذايي به عنوان مرکز تحقيقات برگزيده
   • اخذ پاداش از معاونت پژوهشي وزارت بهداشت به علت قرارگرفتن در ليست 1% برتر مقالات پرارجاع کشور، 1392
   • همكار اصلي طرح برگزيده در دوازدهمين جشنواره علوم پزشكي رازي در گروه علوم تغذيه، 1385
   • برگزيده در گروه علوم تغذيه در نهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي، 1382
   • احراز رتبه اول به عنوان محقق با بيشترين استناد به مقاله در دانشکده تغذيه و علوم غذايي،در جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 1391
   • احراز رتبه اول به عنوان محقق با بيشترين استناد در مرکز تحقيقات امنيت غذايي در جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، 1391
   • اخذ پاداش از معاونت پژوهشي وزارت بهداشت به علت قرارگرفتن در ليست 1% برتر مقالات پرارجاع کشور، 1390
   • برگزيده در مراسم روز پژوهش در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با عنوان عضو هيات علمي داراي بالاترين مقالات و بيشترين استناد، 1390.
   • محقق برگزيده استان اصفهان در جشنواره پژوهشي استان اصفهان، 1390
   • اخذ گرانت تحقيقاتي پژوهش و نوآوري از بنياد ملي نخبگان كشور، خرداد 89
   • اخذ گرانت تحقيقاتي پژوهش و نوآوري از بنياد ملي نخبگان كشور، خرداد 88
   • محقق برگزيده استان اصفهان در جشنواره پژوهشي استان اصفهان، 1388
   • اخذ گرانت تحقيقاتي جوانترين محقق برگزيده از معاونت تحقيقاتي از معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در هفته پژوهش، آذر 1387
   • اخذ گرانت تحقيقاتي محقق جوان برتر از بنياد ملي نخبگان كشور، خرداد 87
   • کسب کرسي پژوهشي در دومين دوره اعطاي اين کرسي در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 1386
   • همكار اصلي طرح برگزيده در جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1385
   • پژوهشگر برجسته در پنجمين جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1383
   • دانشجوي نمونه كشوري در مقطع phd در كل كشور، 1383
   • دانشجوي برجسته پژوهشگر در چهارمين جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1382
   • مجري طرح تحقيقاتي برگزيده دانشگاه در چهارمين جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1382