-
اخبار ويژه

حق عضويت

در راستاي جذب اعضاي بيشتر براي فعاليت در انجمن حق عضويت اعضا به قرار زير براي سال بعد مصوب شد:

اعضاي هيئت علمي

غير اعضاي هيئت علمي

دانشجويان

120 هزار تومان60 هزار تومان30 هزار تومان
شماره حساب انجمنشماره شباشماره کارت
5967547982ir3501200200000059675479826104-3377-3280-5195

بانک ملت شعبه بلوار کشاورز

نام صاحب حساب : دکتر سياسي و دکتر وفا