-
اخبار ويژه
صفحه اصلي | درباره انجمن | فعاليت هاي هيات مديره انجمن

فعاليت هاي هيات مديره انجمن

گزارش فعاليت هاي هيات مديره اعتا

دوستان و همکاران ارجمند اعضاي محترم انجمن علمي تغذيه ايران (اعتا) با درود و احترام و پوزش از ديرکرد در ارايه گزارش فعاليت هاي هيات مديره اعتا، چکيده اي از فعاليت هاي انجام شده توسط هيات مديره انجمن به صورت فهرست وار در زير ارايه مي شوند.

1. پس از انتخابات در تاريخ 25/11/1395 ، هيات مديره درنخستين جلسه مورخ 26 بهمن ماه 1395 تقسيم مسووليت هاي اعضاي هيات مديره مطابق با اساسنامه انجمن (پيوست) بدينصورت مورد موافقت قرار گرفت. رئيس هيات مديره: دکتر سياسي؛ نايب رئيس: دکتر نيستاني؛ دبير: دکتر اسماعيل زاده؛ خزانه دار: دکتر وفا؛ مسوول روابط عمومي: دکترنوروزي؛ عضو هيات مديره: دکتر کوهداني؛

2. تشکيل جلسات منظم هيات مديره به صورت هر دو هفته يکبار از تاريخ فوق.

3. تدوين برنامه زمانبندي فعاليت هاي هيات مديره انجمن (gannt chart).

4. اخذ "پروانه فعاليت انجمن هاي علمي" براي انجمن از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 3/4/1394.

5. اقدام براي ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها

6. باز کردن حساب بانکي براي انجمن

7. تدوين آيين نامه هاي داخلي، چگونگي تشکيل و فعاليت کميته ها و چگونگي تشکيل و اداره جلسات هيات مديره اعتا (پيوست)

8. تهيه و نهايي سازي فرم مربوط به عضويت در انجمن (پيوست)

9. تهيه آرم انجمن

10. ايجاد کانال تلگرامي براي برقراري ارتباط با اعضا

11. اقدام براي ايجاد وبسايت انجمن

12. تماس هاي مکرر با هيات مديره اتا درباره محل برگزاري کنگره بعدي تغذيه

13. تصميم گيري درباره محل برگزاري کنگره بعدي تغذيه

14. تفاهم با انجمن هاي اروپايي براي عضويت اعضاي انجمن در آنها با تخفيف

15. برگزاري کارگاه icu

فعاليت هاي در دست اجرا:

1. پيگيري امور مربوط به ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها

2. تهيه سربرگ نامه، پاکت هاي مورد نياز و مهر انجمن

3. پيگيري ايجاد و فعال سازي وبسايت انجمن

4. تهيه صندوق پستي براي انجمن

5. پيگيري عضوگيري

6. برگزاري نشست هاي مشترک با ساير انجمن هاي تغذيه

7. نامه نويسي به ادارات مختلف وزارتخانه ها، سازمان ها، انجمن هاي علمي و سمن ها، ... براي معرفي انجمن

8. برنامه ريزي براي استقراردبيرخانه انجمن

9. برنامه ريزي براي درآمدزايي براي انجمن

10. برنامه ريزي براي انتخابات هيات مديره بعدي

خواهشمند است نظرات اصلاحي يا تکميلي خود را درباره آيين نامه ها و فعاليت هاي هيات مديره اعلام فرماييد.

با سپاس

از طرف هيات مديره اعتا

دکتر فريدون سياسي