-
اخبار ويژه
صفحه اصلي | درباره انجمن | آيين نامه داخلي انجمن علمي تغذيه ايران

آيين نامه داخلي انجمن علمي تغذيه ايران

آيين نامه چگونگي تشکيل و اداره جلسات هيات مديره

ماده 1: جلسات هيات مديره با حضور اکثريت اعضاي اصلي (cid, نصف بعلاوه يک) رسمي و تصميمات آن با راي اکثريت اعضا معتبر ميباشد. در صورت تساوي آرا، اکثريت را گروهي خواهد داشت که راي رييس و در غياب او نايب رييس مديره با آن باشد.

ماده 2: جلسات هيات مديره بطور متوسط ماهي يکبار تشکيل ميگردد و صورتجلسات و تصميمات هر جلسه در دفتر ويژه اي ثبت شده و به امضاي اعضا ميرسد.

ماده 3: جلسات هيات مديره توسط رييس و در غياب او نايب رييس (cid, دبير) اداره ميگردد. اعضاي هيات مديره و مسوولان امور مختلف بر حسب مورد موظف به اجراي تصميمات اکثريت هيات مديره ميباشند.

ماده 4: کليه مکاتبات هيات مديره با امضاي رييس و در غياب وي توسط دبير انجام ميگيرند. هيات مديره ميتواند بخشي از اختيارات خود را در زمينه هاي مختلف به مسوولان مربوطه واگذار نمايد.

تبصره 1: تفويض اختيارات شامل موارد مالي نمي باشد.

ماده 5: شرکت اعضاي هيات مديره در جلسات هيات مديره الزامي است. هر گاه يکي از اعضاي اصلي بدون عذر موجه سه جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب در سال در جلسات هيات مديره شرکت نکند از سمت خود معاف شده و عضو علي البدل براي بقيه مدت جانشين او خواهد شد.

تبصره 2: تشخيص موجه يا غيرموجه بودن دليل غيبت با راي اکثريت اعضاي هيات مديره ميباشد.

ماده 6: اين آيين نامه در 6 ماده و 2 تبصره در تاريخ 16/5/95 در جلسه هيات مديره اعتا به تصويب رسيد.

آيين نامه چگونگي تشکيل و فعاليت کميته هاي اعتا

ماده 1: هيات مديره اعتا براي حل و فصل امور اعتا و بر حسب نياز و پيشرفت اعتا کميته هايي را بنا به تصويب هيات مديره تشکيل ميدهد.

ماده 2: اعضاي هر کميته بايد حداقل 3 نفر بوده و از بين اعضاي علاقمند آگاه اعتا توسط هسات مديره اعتا انتخاب مي گردند.

ماده3: مسوولين کميته هاي اعتااز بين اعضاي هيات مديره اعتا و توسط راي اکثريت هيات مديره انتخاب ميشوند.

ماده 4: هدف ها و وظايف هر کميته توسط خود کميته تدوين و بايد به تصويب هيات مديره اعتا برسد.

ماده 5: وظايف مسوول کميته در راستاي پيشبرد هدف هاي انجمن عبارتند از:

الف) مرتب تشکيل دادن جلسات کميته

ب) تنظيم برنامه فعاليتهاي کميته

ج) تهيه گزارش فعاليتهاي کميته

د) هماهنک کردن فعاليتهاي کميته با ساير فعاليتهاي اعتا

ماده 6: تاريخ، ساعت و محل تشکيل و تعداد جلسات کميته ها در سال توسط خود کميته ها تعيين و مشخص ميگردند.

تبصره 1: اگر عضوي بدون عذر موجه 25% جلسات را بطور متوالي و يا 40% جلسات را بطور متناوب در سال غايب باشد از عضويت در کميته معاف مي گردد.

تبصره 2: تشخيص موجه يا غيرموجه بودن دليل غيبت با راي اکثريت اعضاي کميته ميباشد

ماده 7: مسوول کميته موظف است در زمانهاي مناسب (cid, حداکثر يکبار در سال) گزارشي کتبي از عملکرد، فعاليتها و مصوبات کميته به دبيرخانه انجمن بدهد.

آيين نامه داخلي انجمن علمي تغذيه ايران (cid, اعتا)

در اجراي تبصره 1 ماده 15 اساسنامه انجمن علمي تغذيه ايران (cid, اعتا)، مبني بر «آيين نامه داخلي هر انجمن در جلسات هيات مديره مشخص و به تصويب خواهد رسيد»، آيين نامه داخلي اعتا در جلسه هيات مديره مورخ 16/5/96 مطرح و به تصويب رسيد.

ماده 1. اعضاي اعتا مي توانند فقط يکي از سه حوزه «تغذيه باليني»؛ «تغذيه جامعه» ويا «تغذيه سلولي ـ مولکولي» را براي عضويت انتخاب کنند.

ماده 2. اعضاي پيوسته داوطلب در هيات مديره اعتا فقط مي توانند از حوزه خود کانديد شوند.

ماده 3. حوزه ها براي اداره امور جاري خود از ميان اعضاي پيوسته و يا وابسته 5 نفر را به عنوان «هيات اجرايي» با راي مخفي به مدت سه سال انتخاب مي کنند.

تبصره 1. حداقل يک نفر از اعضاي هيات اجرايي منتخب بايد عضو هيات مديره اعتا باشد.

تبصره 2. فعاليت حوزه ها نبايد مغاير با اساسنامه اعتا و يا دستورالعمل هاي هيات مديره اعتا باشد.

تبصره 3. هر حوزه هدفها و شرح وظايف خود را تدوين کرده و پس از تصويب در هيات مديره اعتا به اجرا مي گذارد.

ماده 4. حوزه ها در صورت نياز و ضرورت مي توانند کميته هايي را براي پيشبرد هدفهاي خود تشکيل دهند.

تبصره. تشکيل هر کميته بايد به تصويب هيات مديره اعتا برسد.

ماده 5. هيات مديره اعتا در صورت نياز و ضرورت بر اساس بند 15 ماده 17 اساسنامه مي تواند گروه هاي تخصصي مانند رژيم شناسي، تغذيه جامعه، تغذيه باليني، تغذيه سلولي ـ مولکولي، تغذيه ورزشي و يا هر گروه تخصصي ديگري را در زير حوزه مربوطه پس از تصويب در مجمع عمومي تشکيل دهد.

تبصره 1. هر گروه تخصصي وابسته به يکي از حوزه هاي اعتا خواهد بود.

تبصره 2. هر گروه تخصصي حداقل 3 نفر را به عنوان هيات اجرايي انتخاب مي کند.

تبصره 3. هر گروه تخصصي هدفها و شرح وظايف خود را تدوين کرده و پس از تاييد حوزه مربوطه و تصويب در هيات مديره اعتا به اجرا مي گذارد.

ماده 6. هيات مديره اعتا کميته تشکيلات و برنامه ريزي (cid, کتب) با مسووليت دبير اعتا، کميته امور مالي (cid, کام) با مسووليت خزانه دار، کميته روابط عمومي و انتشارات (cid, روان) با مسووليت رابط عمومي و يا هر کميته ديگري که ضروري بداند مانند کميته آموزش دانشگاهي تغذيه (cid, کادت)، کميته آموزش همگاني تغذيه (cid, کاهت)، کميته هماهنگ کننده در برگزاري کنگره ها (cid, همبک) و نظاير آن را براي فعاليت هاي خود تشکيل مي دهد.

تبصره. آيين نامه چگونگي فعاليت هر کميته جداگانه تدوين و به تصويب هيات مديره اعتا مي رسد.

ماده 7. هيات مديره اعتا درصورت نياز مي تواند، براساس ماده 4 اساسنامه انجمن، شعب خود را در هر منطقه از کشور مطابق با نظر هيات مديره انجمن مرکزي و تحت نظارت آنها تشکيل دهد.

تبصره 1. شعب اعتا، پس از تدوين آيين نامه تشکيل و چگونگي فعاليت و تصويب آن در انجمن مرکزي، تشکيل و فعاليت خود را آغاز خواهند کرد.

تبصره 2. هر شعب داراي رابط مسوول مي باشد که توسط هيات مديره اعتا انتخاب مي شود.

شرايط عضويت در هر کدام از حوزه هاي اعتا

1- اعضاي هيات علمي آموزشي و پژئهشي دانشگاهها و موسسات اموزش عالي کشور ميتوانند در هر حوزه اي بدلخواه خود عضو شوند.

2- براي عضويت افراد غير هيات علمي در حوزه تغذيه باليني، متقاضي بايد حداقل يکي از موارد زير را دارا باشد:

الف) پروانه مطب داشته باشد.

ب) در حال حاضر در بيمارستان کار کند

ج) حداقل يک مقاله فارسي يا انگليسي در حوزه تغذيه باليني داشته باشد.

د) پژوهشگر در حوزه تغذيه باليني باشد.

ه) گواهي کار در حوزه باليني داشته باشد.

3- براي عضويت افراد غير هيات علمي در حوزه تغذيه جامعه ، متقاضي بايد حداقل يکي از موارد زير را دارا باشد:

الف) گواهي کار در شبکه بهداشت و درمان داشته باشد.

ب) حداقل يک مقاله فارسي يا انگليسي در حوزه تغذيه جامعه داشته باشد.

ج) پژوهشگر در حوزه تغذيه جامعه باشد.

4- براي عضويت افراد غير هيات علمي در حوزه تغذيه سلولي ملکولي، متقاضي بايد حداقل يکي از موارد زير را دارا باشد:

الف) گواهي کار در آزمايشگاههاي مرتبط با فعاليتهاي سلولي ملکولي داشته باشد.

ب) حداقل يک مقاله فارسي يا انگليسي در حوزه تغذيه سلولي ملکولي داشته باشد.

ج) پژوهشگر در حوزه تغذيه سلولي ملکولي باشد.