-
اخبار ويژه
صفحه اصلي | ليست اخبار

ليست اخبار

عنوان خبرخلاصه خبرتاريخ خبرشرح كامل
فراخوان مجمع عمومي فوق العاده انجمن علمي تغذيه ايران

نخستين جلسه مجمع عمومي فوق العاده انجمن در تاريخ چهارشنبه 29 آبانماه 1398 از ساعت 10 الي12 در سالن اجتماعات دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسي دانشگاه تهران 

98/8/14
شرح كامل
آگهي انتخابات انجمن در روزنامه ابرار

چاپ آگهي انتخابات انجمن علمي تغذيه در ايران در تاريخ 10 ام مهر ماه در روزنامه ابرار

شرح كامل
کنگره هاي مرتبط با تغذيه
شرح كامل
<< آخرين صفحه < صفحه بعدي صفحه قبلي > اولين صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 3